14 Międzynarodowy Konkurs Lutniczy im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu 8-14 maja 2021 r.


MKL14

Konkurs organizowany  jest przez Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, we współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Lutników oraz  Muzeum Narodowym  w Poznaniu. Odbędzie się w dniach 8-14 maja 2021 r. w kategorii skrzypiec.

Data zgłoszenia udziału: do 31 stycznia 2021 r.

Regulamin  na stronie internetowej: www.wieniawski.pl

Korespondencję i pytania dotyczące Konkursu proszę kierować do Organizatora:

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu,

 1. Świętosławska 7, 61-840 Poznań, Tel. (+48) 61 852 26 42 w.17,

e-mail:  biuro@wieniawski.pl

REGULAMIN

 • 1
 1. Konkurs dostępny jest dla zawodowych lutników wszystkich narodowości, niezależnie od wieku kandydata.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci pierwszych nagród z poprzednich Międzynarodowych Konkursów Lutniczych im. H. Wieniawskiego i bliscy członkowie rodzin jurorów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w terminie do 31 stycznia 2021 r., poprzez formularz online na stronie formularz.wieniawski.pl lub form.wieniawski.com. 
 4. Wpisowe na Konkurs wynosi 150 euro za każdy instrument. W razie wycofania się lub niemożności udziału w Konkursie, wpisowe nie będzie zwracane.
 • 2

Do Konkursu można zgłaszać skrzypce będące oryginalną pracą i własnością uczestniczącego w Konkursie lutnika, zbudowane nie wcześniej niż w 2017 roku, które nie były nagrodzone na innych konkursach.

Wstępnej selekcji nadesłanych na Konkurs instrumentów dokona powołany przez organizatora Konkursu ekspert – wykwalifikowany lutnik, którego zadaniem będzie wykluczenie z Konkursu instrumentów:

 1. mających znamiona obróbki mechanicznej,
  2. o ekscentrycznych kształtach i kolorach,
  3. wykończonych w sposób rozmyślnie imitujący wygląd starych instrumentów,
  4. zbudowanych z innych materiałów niż drewno.

Wyłączenie instrumentów z konkursu z ww. przyczyn wiązać się będzie ze sporządzeniem przez powołanego eksperta protokołu popartego dokumentacją fotograficzną. Protokół ten zostanie przedstawiony członkom Jury na pierwszym posiedzeniu. Jurorzy będą mieli możliwość oględzin wyłączonych z konkursu instrumentów, a w sytuacjach wątpliwych – ich ponownego włączenia do Konkursu na podstawie głosowania, w którym zostanie uzyskana zwykła większość głosów.

 • 3

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs najwyżej dwa egzemplarze skrzypiec. W przypadku, gdyby po ogłoszeniu wyników i otwarciu kopert z nazwiskami lutników Jury stwierdziło, że na Konkurs zgłoszono więcej niż dwoje skrzypiec tego samego autora, wszystkie nadesłane przez niego instrumenty automatycznie ulegają dyskwalifikacji, a ich dotychczasowy udział w Konkursie uważać się będzie za niebyły.

 • 4

Konkurs jest anonimowy i w związku z tym, lutnicy biorący w nim udział obowiązani są do spełnienia następujących postanowień:

 1. Wyboru zaufanej osoby, która figurować będzie jako nadawca przesłanego instrumentu.
 2. Do główki instrumentu należy doczepić sztywną kartkę z godłem lutnika (w razie nadesłania dwóch instrumentów przez jednego lutnika, godła te przy każdym instrumencie winny być różne). Godło lutnika powinno być napisane alfabetem łacińskim. Każde inne dodatkowe oznakowanie poza wyżej wymienionymi jest niedopuszczalne i powoduje dyskwalifikację instrumentu.
 3. Do opakowania zawierającego instrument należy włożyć zaklejoną kopertę „A”, zaopatrzoną tym samym godłem, które umieszczone jest na kartce przy główce skrzypiec. Wewnątrz koperty powinny znajdować się następujące dane, napisane czytelnie, drukowanymi literami lub na komputerze:
 4. a) imię, nazwisko i narodowość lutnika,
  b) adres do korespondencji, telefon, adres mailowy,
  c) miejsce i rok budowy skrzypiec,
  d) oryginalna kartka lutnicza,
  e) krótki życiorys oraz dwie podpisane czytelnie, kolorowe fotografie lutnika wraz ze zgodą na ich opublikowanie,
  f) dwie kolorowe fotografie nadesłanego instrumentu, o wymiarach nie mniejszych niż 9 × 13 cm (widok z przodu i z tyłu),
  g) upoważnienie do dokonania drobnych napraw, umożliwiających instrumentowi wzięcie udziału w Konkursie.Ewentualne naprawy będą wykonywane wyłącznie przez lutnika – opiekuna instrumentów konkursowych, niebiorącego udziału w Konkursie.
 5. Do opakowania należy włożyć również drugą, niezaklejoną kopertę „B”, opatrzoną tym samym godłem, wewnątrz której znajdzie się zapasowy naciąg strun tego samego typu, co zamontowane na instrumencie. Typ strun do zamontowania na instrumencie pozostaje do wyboru każdego lutnika.
 6. Przyporządkowanie numerów wszystkim instrumentom nadzorowane jest przez osobę upoważnioną przez organizatora Konkursu, która przechowuje również listę z numerami i godłami instrumentów.
 • 5

Miejsce ustawienia duszy powinno być zaznaczone ołówkiem na dolnej płycie instrumentu, dla ułatwienia lutnikowi – opiekunowi instrumentów konkursowych postawienia duszy na właściwym miejscu w razie jej przesunięcia się lub przewrócenia.

 • 6
 1. Wszyscy uczestnicy otrzymają do 1 marca 2021 r.potwierdzenie udziału w Konkursie.
 2. Instrumenty na Konkurs należy przesłać do31 marca 2021 r.  
 3. W przypadku bezpośredniego dostarczenia instrumentów przez zaufaną osobę powinny być one przekazane na wskazany adres do 12 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00.
 4. Dostarczanie zgłoszonych na Konkurs instrumentów i ich odbiór po Konkursie leży po stronie zgłaszających i odbywa się na ich koszt.
 5. Organizator Konkursu nie pośredniczy w dostarczaniu instrumentów zgłoszonych na konkurs i ich odsyłaniu po Konkursie.
 6. Po zakończeniu Konkursu instrumenty będzie można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej na piśmie przez właściciela instrumentu, lub też za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej. Odbiór zleca i opłaca uczestnik Konkursu.
 7. Instrumenty pochodzące z krajów spoza Unii Europejskiej muszą posiadać dokument odprawy czasowej – karnet ATA i/lub inne wymagane w 2021 roku przez służbę celną dokumenty uprawniające do ich wwozu i wywozu z Polski.
 • 7
 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt ubezpieczyć instrument(y) na okres przewozu do Poznania i z powrotem oraz na czas pobytu w Poznaniu.
 2. Organizator zapewnia, że w czasie trwania Konkursu instrumenty będą znajdować się pod profesjonalną opieką lutników z Muzeum Narodowego – Oddziału Instrumentów Muzycznych, w chronionym i przystosowanym do tego celu obiekcie.
 • 8

Instrumenty nadesłane na Konkurs nie mogą być wycofane przed jego zakończeniem.

 • 9
 1. Do Jury Konkursu zostaną zaproszeni wybitni lutnicy i skrzypkowie – wirtuozi – polscy i zagraniczni.
 2. Skład jury podany zostanie do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Konkursu.
 3. Instrumenty będą oceniane przez Jury przy zachowaniu od początku do końca tajemnicy autorstwa instrumentów.
 4. Szczegółowy tryb pracy Jury oraz kryteria ocen ustalone są w odrębnym „Regulaminie Pracy Jury”.
 5. Decyzje Jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
 • 10

Głównym celem konkursu jest wyłonienie instrumentów o najlepszych cechach dźwiękowych oraz instrumentów wykazujących najwyższe mistrzostwo pracy lutniczej. Przebieg Konkursu będzie następujący:

 1. W I etapie jurorzy – lutnicy dokonają ogólnego przeglądu nadesłanych instrumentów
  i wyeliminują te, które nie odpowiadają warunkom niniejszego regulaminu, nie posiadają cech pracy artystycznej lub prezentują niski poziom warsztatowy. Do II etapu Konkursu przejdzie nie więcej niż 90 instrumentów.
 2. W II etapie, zgodnie z Regulaminem Pracy Jury, członkowie Jury dokonują indywidualnej oceny dopuszczonych instrumentów: lutnicy – oceny lutniczej, muzycy – oceny dźwiękowo-użytkowej. W tym etapie Konkursu jurorzy dysponują następującymi skalami ocen:

dla grupy jurorów-lutników: od 1 do 100 pkt.

 1. a) poziom pracy technicznej: 1-25 pkt.
  b) montaż, przygotowanie do gry: 1-20 pkt.
  c) walory estetyczne lakieru: 1-25 pkt.
  d) ogólne walory stylistyczne: 1-30 pkt.

dla grupy jurorów-muzyków: od 1 do 50 pkt.

 1. a) siła dźwięku (od 1 do 3 pkt. na strunę): 4–12 pkt.
  b) barwa dźwięku (jw.): 4–12 pkt.
  c) łatwość odzywania się (jw.): 4–12 pkt.
  d) wyrównanie między strunami (od 1 do 3 pkt między strunami): 3-9 pkt.
  e) wygoda gry (wysokość strun, prożka, gładkość szyjki, stopy, brzegu płyty i podstrunnicy, walory indywidualne): 1-5 pkt.

Wynik II etapu otrzymuje się przez podsumowanie punktacji oceny lutniczej i dźwiękowo-użytkowej.

Do III etapu Konkursu wchodzą instrumenty, które otrzymały minimum 70 pkt. oceny lutniczej i 30 pkt. oceny dźwiękowo – użytkowej od każdego z jurorów. W przypadku nieuzyskania ww. minimalnej punktacji, do III etapu – w celu uzupełnienia brakującej liczby instrumentów finałowych – mogą wejść kolejne instrumenty z najwyższą punktacją, które nie otrzymały minimum 70 pkt. oceny lutniczej i 30 pkt. oceny dźwiękowo-użytkowej.

Na podstawie najwyższych, łącznych ocen punktowych uzyskanych w II etapie, Jury ustali liczbę instrumentów wchodzących do III etapu Konkursu.

 1. W III etapie Konkursu Jury w pełnym składzie dokonuje oceny dźwiękowej instrumentów w warunkach estradowych.

W tej części Konkursu na poszczególnych instrumentach grają skrzypkowie – soliści w dwóch turach: z towarzyszeniem fortepianu (przesłuchania przedpołudniowe) i z towarzyszeniem orkiestry (przesłuchania popołudniowe). Przesłuchania III etapu są otwarte i dostępne dla publiczności.

 1. Kolejność nagrodzonych instrumentów zostanie ustalona po zsumowaniu punktacji lutniczej i dźwiękowo – użytkowej z II etapu i średniej oceny dźwiękowej uzyskanej w III etapie.
 • 11

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w środkach masowego przekazu.

 • 12
 1. Ustala się następujące nagrody regulaminowe:

I nagroda: 16 000 euro brutto i złoty medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

II nagroda: 5000 euro brutto i srebrny medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

III nagroda: 3000 euro brutto i brązowy medal Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu

oraz odpowiadające tym nagrodom dyplomy honorowe.

Ponadto w Konkursie Jury przyzna dwie nagrody specjalne:

Nagrodę w wysokości 2000 euro i medal Związku Polskich Artystów Lutników za najwyżej ocenione walory lutnicze instrumentu.

Nagrodę w wysokości 2000 euro i medal Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu za najwyżej ocenione walory dźwiękowe instrumentu.

Zgodnie z polskim prawem podatkowym wszystkie nagrody i wyróżnienia pieniężne podlegają opodatkowaniu w wysokości 10%. Podatek odprowadza organizator Konkursu.

 1. Jury ma prawo zmiany liczby i układu nagród (z wyjątkiem nagrody pierwszej, która jest stała) z zastrzeżeniem, że ogólna suma nagród nie może być zmieniona.
 2. Instrument, który uzyskał w konkursie najwyższą ocenę Jury, przechodzi na własność Kolekcji Instrumentów Lutniczych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 3. Wszelkie inne nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne, winny być zgłoszone do organizatora Konkursu najpóźniej do 8 maja 2021 r. Nagrody te będą miały charakter wyróżnień pozaregulaminowych, a jeśli będą to nagrody pieniężne, zostają wypłacone w walucie, w jakiej zostały zdeponowane.
 • 13
 1. Po ustaleniu wyników Konkursu, na podstawie uzyskanych punktów, ujawnione zostaną nazwiska lutników i godła instrumentów. Wszyscy uczestnicy III etapu otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 2. Uroczyste wręczenie nagród regulaminowych, pozaregulaminowych oraz Koncert Galowy na nagrodzonych instrumentach, odbędą się 13 maja 2021 r. 
 3. Wszystkie instrumenty dopuszczone do udziału w Konkursie znajdą się w katalogu Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma bezpłatny egzemplarz katalogu.
 • 14
 1. Od 14 do 28 maja 2021 r.w Muzeum Narodowym w Poznaniu czynna będzie wystawa instrumentów nagrodzonych oraz pozostałych instrumentów, które uzyskały najwyższe noty łączne za II i III etap Konkursu (łącznie 90 instrumentów na wystawie). Udział ww. instrumentów w wystawie jest obligatoryjny.
 2. Za udział w wystawie organizator nie pobiera żadnych opłat od wystawców i nie wypłaca im żadnych honorariów.
 • 15

Organizator Konkursu – Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz współorganizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego fotografowania i upowszechniania zdjęć oraz ujęć telewizyjnych instrumentów biorących udział w Konkursie.

 • 16

Spory, jakie mogą wynikać ze zgłoszenia się i udziału w Konkursie, podlegają rozpoznaniu właściwego sądu w Poznaniu, przy czym za podstawę rozpoznania służy niniejszy regulamin w polskiej wersji językowej.

 • 17

Wszelką korespondencję związaną z Konkursem należy kierować na adres:

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego
ul. Świętosławska 7
61 – 840 Poznań
POLSKA

tel. 0048 61 852 26 42, wew. 17
biuro@wieniawski.pl
www.wieniawski.pl