Zasady udostępniania instrumentów


Zasady udostępniania instrumentów lub smyczków

ze zbiorów Kolekcji Instrumentów Lutniczych

 1. Instrumenty i smyczki ze zbiorów Kolekcji Instrumentów Lutniczych mogą być udostępniane muzykom, studentom i uczniom szkół muzycznych na podstawie zawartych umów.

 2. Umowa jest zawierana po uprzednim dokonaniu wyboru instrumentu lub smyczka.

 3. Wyboru dokonuje się we wcześniej ustalonym z kierownikiem Kolekcji terminie (dzień, godzina) osobiście lub telefonicznie. Nr tel. 22 826 71 52, w godz. 10.00-14.30,

 4. Po wyborze instrumentu należy złożyć wniosek o wypożyczenie, który powinien być potwierdzony: w przypadku studentów i uczniów przez szkołę muzyczną, w przypadku muzyków – instytucję zatrudniającą.

 5. Umowa jest zwierana z osobą pełnoletnią, która może udokumentować zabezpieczenie materialne warunków umowy: zatrudnienie i dochody potwierdzone zaświadczeniem pracodawcy lub udokumentowane dochody z prowadzonej działalności gospodarczej albo udokumentowane inne stałe dochody. W przypadku studentów i uczniów umowa jest zawierana z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

 6. Umowa jest zawierana w siedzibie ZPAL, we wcześniej uzgodnionym z kierownikiem Kolekcji terminie (dzień, godzina). Osoba zawierająca umowę oraz żyranci powinni posiadać ze sobą dowód osobisty.

 7. Zabezpieczenie materialne warunków umowy stanowi weksel gwarancyjny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową, podpisany przez osobę zawierającą umowę oraz żyrantów: przy wartości instrumentu /smyczka: do kwoty 30.000,-zł – 1 żyrant, powyżej 30.000,-zł – 2 żyrantów.

 8. Żyrantami mogą być osoby, które udokumentują zabezpieczenie materialne warunków umowy: zatrudnienie i dochody potwierdzone zaświadczeniem pracodawcy lub udokumentowane dochody z prowadzonej działalności gospodarczej albo udokumentowane inne stałe dochody.

 9. Żyrantem nie może być osoba pozostająca we wspólnocie majątkowej z osobą zawierającą umowę.

 10. Umowa zawierana jest na okres jednego roku z możliwością przedłużenia jej na podstawie kolejnych aneksów na okres nie dłuższy niż kolejne 4 lata.

 11. Zawarcie aneksu na kolejny okres uzależnione jest od stanu instrumentu/smyczka. Podpisanie aneksu nie może nastąpić jeżeli kierownik Kolekcji – po dokonaniu przeglądu stanu instrumentu lub smyczka – stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia lub w przypadku niewywiązywania się przez wypożyczającego z innych warunków określonych w umowie.

 12. Za instrument/smyczek pobierane są opłaty, wnoszone jednorazowo za cały okres wypożyczenia. Wysokość opłat uzależniona jest od wartości wypożyczanego instrumentu lub smyczka oraz statusu majątkowego osoby wypożyczającej. Należność regulowana jest na konto ZPAL po otrzymaniu faktury. Opłaty zawierają 23% VAT.

 13. W przypadku nieuregulowania należności w terminie lub zwrotu instrumentu po terminie ustalonym w umowie – naliczane są kary umowne, których wysokość określona jest w umowie.

 14. Studenci i uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o przyznanie zniżki w opłatach. Do wniosku o przyznanie zniżki należy dołączyć dokumentację potwierdzającą trudną sytuację materialną.

 15. W ramach Kolekcji wydzielono grupę instrumentów wypożyczanych wyłącznie na międzynarodowe lub krajowe konkursy muzyczne. Do wniosku o wypożyczenie instrumentu z puli konkursowej należy dołączyć potwierdzenie udziału w konkursie.

 16. Umowa o wypożyczenie instrumentu z puli konkursowej może być zawarta na okres jednego roku, nie wcześniej niż na 10 miesięcy przed terminem konkursu.

 17. Laureaci konkursu mogą złożyć pisemny wniosek o przedłużenie umowy na kolejny okres. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie faktu otrzymania nagrody lub wyróżnienia uzyskanego na konkursie.

 18. Umowa o wypożyczenie instrumentu konkursowego może być przedłużana na kolejne okresy na podstawie maksymalnie 4 kolejnych aneksów.

 19. Wywóz instrumentu lub smyczka za granicę stanowiącego własność Kolekcji Instrumentów Lutniczych wymaga zgody kierownika Kolekcji.

 20. W sprawach spornych od decyzji kierownika Kolekcji przysługuje odwołanie do Zarządu ZPAL.

Dokumentacja fotograficzna  i opisowa  niemal połowy  instrumentów z Kolekcji – w ramach projektu zrealizowanego w 2016 r. przez Instytut Muzyki i Tańca ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  – została opublikowana na stronie:    http://www.skrzypce.instrumenty.edu.pl/pl/kolekcje/collections/collection/1

Kolekcja mieści się w siedzibie

Związku Polskich Artystów Lutników

00- 325 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, lokal Nr 5, II piętro,

Kierownik Kolekcji – Marek Pielaszek

tel.  22 826 71 52, tel. 602 275 324, e-mail:   zpal@zpal.pl e-mail:   marek.pielaszek@zpal.pl

Sprawy wypożyczeń instrumentów z Kolekcji załatwiane są w dniach:

 poniedziałki, środy i piątki, w godz. 10.00-14.00