Regulaminy


Regulamin

Zarządu Związku Polskich Artystów Lutników

(Uchwalony przez XIV  Walne Zgromadzenie w dn.21.06.1997 r. z pożn. zmianami.

Ostatnie zmiany wprowadzone przez XIX Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2017 r. Tekst jednolity,)

§1

Zarząd działa na podstawie statutu ZPAL oraz uchwalonego przez XIV Walne Zgromadzenie niniejszego regulaminu.

§2

Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu.

§3

Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wybranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Zarządu ze swego grona wybierają wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Przy konstytuowaniu się Zarządu prezes wskazuje kandydata na wiceprezesa.

§4

Uzupełnienie składu Zarządu w trakcie kadencji następuje zgodnie z & 20, ustęp 3 statutu ZPAL.

§5

Prezes reprezentuje Zarząd na zewnątrz i kieruje jego pracami. W razie nieobecności prezesa jego funkcję wykonuje wiceprezes.

§6

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokóły, które podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokólant. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym
 3. W miarę potrzeby przewodniczący posiedzenia może zaprosić na posiedzenie osobę, której obecność jest celowa przy rozpatrywaniu poszczególnych punktów porządku obrad. Udział zaproszonych osób musi być ograniczony tylko do właściwego punktu porządku obrad.
 4. W posiedzeniach Zarządu bierze udział – z głosem doradczym – dyrektor Biura ZPAL.

 

§7

Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków, w tym prezesa lub wicepre- zesa. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego.

§8

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Kierowanie działalnością ZPAL zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
 2. Reprezentowanie ZPAL na zewnątrz.
 3. Podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia członków kandydatów, przedłużenia okresu kandydackiego oraz przekwalifikowania na członków zwyczajnych.
 4. Podejmowanie uchwał o skreśleniu członków ZPAL.
 5. Zgłaszanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego ZPAL.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie przynależności ZPAL do organizacji krajowych, zagranicznych i między-narodowych.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub ustania członkostwa wspierającego.
 8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 9. Zarządzanie majątkiem i funduszami ZPAL.
 10. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 11. Powoływanie jury konkursów lutniczych.
 12. Powoływanie komisji do realizowania poszczególnych zagadnień w ramach działalności ZPAL oraz nadzorowanie ich działalności i uzgadnianie planów ich pracy.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawach współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi.
 14. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
 15. Zarządzanie działalnością Kolekcji Instrumentów Lutniczych.
 16. Podejmowanie uchwał i decyzji we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i innych władz ZPAL.
 17. Wnoszenie skarg do Sądu Koleżeńskiego ZPAL.

§9

Zarząd w swej działalności posługuje się Biurem ZPAL, kierowanym przez dyrektora Biura.

§10

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


 

Regulamin

Komisji Rewizyjnej ZPAL

(Uchwalony przez XIV  Walne Zgromadzenie w dn.21.06.1997 r. z pożn. zmianami.

Ostatnie zmiany wprowadzone przez XIX Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2017 r. Tekst jednolity,)

 

§1

Komisja Rewizyjna ZPAL działa na podstawie statutu ZPAL oraz uchwalonego przez XIV Walne Zgromadzenie  niniejszego regulaminu.

§2

Regulamin określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej ZPAL, zwanej dalej „Komisją”.

§3

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie innych władz ZPAL.

§4

 1. Zebranie konstytuujące powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia na wniosek osoby, która uzyskała największą liczbę głosów.
 2. O wyborze przewodniczącego, jego zastępcy lub o zmianach w swoim składzie Komisja zawiadamia Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od daty podjęcia tej decyzji.

§5

Uzupełnianie składu Komisji w trakcie kadencji następuje zgodnie z & 20, ustęp 3 statutu ZPAL.

§6

 1. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję wykonuje zastępca przewodniczącego.

§7

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby w charakterze konsultantów, jednak tylko z głosem doradczym.

§8

Do kompetencji Komisji należy:

 1. Kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Kontrola, co najmniej 2 razy w roku, całokształtu działalności ZPAL ze szczególnym uwzględnieniem działal-ności finansowo-gospodarczej.
 3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 4. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu.
 5. Kontrola działalności Kolekcji Instrumentów Lutniczych.
 6. Przedstawianie Zarządowi uwag, wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.
 7. Wnoszenie skarg do Sądu Koleżeńskiego.
 8. Składanie sprawozdań z działalności Komisji na Walnym Zgromadzeniu.

§9

 1. Członkowie Komisji mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 2. Przewodniczący Komisji może w razie potrzeby zaprosić rzeczoznawców do prac w Komisji.

§10

 1. Komisja ma prawo badania akt, ksiąg, dokumentów oraz żądania wyjaśnień od władz i pracowników ZPAL.
 2. Komisja może uchwałą powierzyć swoim członkom przeprowadzenie kontroli określonych dziedzin działalności ZPAL. Upoważniony członek powinien w terminie określonym przez uchwałę Komisji przedstawić na piśmie sprawozdanie z dokonanych czynności.

§11

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.Regulamin

Sądu Koleżeńskiego ZPAL

(Uchwalony przez XIV  Walne Zgromadzenie w dn.21.06.1997 r. z pożn. zmianami.

 Ostatnie zmiany wprowadzone przez XIX Walne Zgromadzenie w dniu 24.06.2017 r. Tekst jednolity)

 

 1. Postępowanie ogólne

 

§1

Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu ZPAL oraz uchwalonego przez XIV Walne Zgromadzenie niniejszego regulaminu.

§2

Regulamin określa zasady i tryb działania Sądu Koleżeńskiego ZPAL, zwanego dalej  „Sądem”.

§3

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i  jego zastępcę.
 2. W skład Sądu nie mogą wchodzić członkowie innych władz ZPAL.

§4

 1. Zebranie konstytuujące powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia na wniosek osoby, która uzyskała największą liczbę głosów.
 2. O wyborze przewodniczącego, jego zastępcy lub o zmianach w swoim składzie Sądu zawiadamia Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od daty podjęcia tej decyzji.

§5

Uzupełnianie składu Sądu w trakcie kadencji następuje zgodnie z & 20, ustęp 3 statutu ZPAL.

§6

 1. Zespołem rozpatrującym sprawy wniesione do Sądu kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
 2. Sąd rozpatruje sprawy w pełnym składzie.
 3. W przypadku podejmowania uchwał przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§7

Przedmiotem postępowania przed Sądem mogą być:

 1. spory między członkami ZPAL wynikłe na tle wykonywania zawodu,
 2. spory dotyczące naruszenia etyki zawodowej i koleżeńskiej,
 3. sprawy dotyczące działania na szkodę ZPAL,
 4. sprawy wynikające z naruszenia statutu ZPAL i uchwał władz ZPAL.

§8

Sprawę do Sądu może wnieść Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz każdy członek ZPAL.

§9

 1. Sąd decyduje o przyjęciu sprawy do rozstrzygnięcia.
 2. Sąd nie rozpatruje spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem powszechnym lub kolegium do spraw wykroczeń.
 3. Jeżeli Sąd nie podejmie się rozstrzygnięcia sprawy lub rozstrzygnięcie takie jest z określonych powodów niemożliwe – powiadamia o przyczynie nierozpoznania sprawy stronę wnoszącą skargę i zwraca otrzymane materiały.

§10

Sąd może nakładać kary:

 1. zawieszenie w prawach członka na okres 2 lat,
 2. nagana,
 3. upomnienie,
 4. wykluczenie z ZPAL.

§11

Czyny nie licujące z godnością członka ZPAL podlegają orzecznictwu Sądu również w przypadku popełnienia ich przed uzyskaniem członkostwa o ile nie były  znane wcześniej Zarządowi.

§12

Zgłoszenie przez członka oświadczenia o wystąpieniu z ZPAL po wniesieniu przeciwko niemu skargi do Sądu nie wstrzymuje rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

 

 

 1. Postępowanie przygotowawcze

§13

Skargę do Sądu należy składać w dwóch egzemplarzach.

§14

Skarga powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko wnoszącego skargę (funkcja w przypadku przedstawiciela Zarządu lub Komisji Rewizyjnej),
 2. imię i nazwisko oraz adres obwinionego,
 3. określenie zarzuconego obwinionemu czynu ze wskazaniem okoliczności jego popełnienia,
 4. uzasadnienie ze wskazaniem dowodów uzasadniających skargę.

 

§15

Po otrzymaniu skargi przewodniczący składu orzekającego zarządza przesłanie jej odpisu obwinionemu ( pismem poleconym) wzywając do udzielenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 2 tygodnie. Obwiniony ma prawo złożyć wyjaśnienia i przytoczyć ewentualne dowody na poparcie swojego stanowiska.

§16

Obwiniony ma prawo – nie później niż na pierwszym posiedzeniu – ustanowić swojego obrońcę, którym może być jedynie członek zwyczajny ZPAL.

§17

Na żądanie obwinionego lub jego obrońcy przewodniczący składu orzekającego udostępnia im do wglądu akta postępowania wyjaśniającego.

 

III. Postępowanie przed Sądem

§18

Po upływie terminu do udzielenia odpowiedzi na skargę przewodniczący Sądu wyznacza termin rozprawy tak aby pomiędzy doręczeniem wezwania obwinionemu a terminem rozprawy upłynęło nie mniej niż 7 dni.

§19

Na rozprawę wzywa się osobę, która wniosła skargę, obwinionego i jego obrońcę oraz świadków pismami poleconymi za zawrotnym poświadczeniem odbioru.

§20

Niezależnie od wniosków stron skład orzekający ma prawo wzywać świadków, biegłych oraz zarządzić przeprowa-dzenie innych dowodów, które mogą służyć wszechstronnemu wyjaśnieniu sprawy.

§21

W przypadku nie stawienia się obwinionego Sąd odracza posiedzenie i wyznacza następny termin nie wcześniej niż po upływie 4 tygodni. Jeżeli obwiniony nie usprawiedliwił swojej nieobecności i nie stawił się na drugi termin posiedzenia Sąd może wydać orzeczenie pod nieobecność obwinionego.

§22

Jeżeli obwiniony ma uzasadnione zarzuty co do bezstronności członka kompletu orzekającego powinien zgłosić je najpóźniej do otwarcia posiedzenia Sądu pod rygorem utraty zarzutu. W razie zgłoszenia takiego zarzutu rozstrzyga go Sąd przed przystąpieniem do rozpoznania sprawy oddzielnym postanowieniem. W razie uwzględnienia zarzutu Sąd odracza posiedzenie i powołuje w skład innego członka Sądu.

§23

Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego są niejawne. Biorą w nich udział oprócz członków składu orzekającego protokólant i strony oraz ewentualnie obrońca obwinionego. Świadkowie – po złożeniu zeznań – nie mogą być obecni na posiedzeniu.

§24

Przewodniczący składu orzekającego odczytuje skargę i udziela głosu obwinionemu w celu złożenia przez niego wyjaśnień, po czym zarządza przeprowadzenie postępowania dowodowego.

§25

Przewodniczący składu orzekającego kieruje rozprawą czuwając nad jej przebiegiem, udziela w trakcie rozprawy głosu najpierw osobie wnoszącej skargę a potem obwinionemu, umożliwiając im także zadawanie pytań świadkom – w tej samej kolejności.

§26

Po wyczerpaniu dowodów przewodniczący składu orzekającego udziela głosu stronom, w którym omówią wyniki postępowania i zgłoszą wnioski co do winy i kary. Najpierw zabiera głos wnoszący skargę, następnie obrońca obwinionego i sam obwiniony.

§27

Po głosach obu stron przewodniczący zamyka postępowanie i ogłasza przerwę na naradę Sądu. Po naradzie Sąd ogłasza orzeczenie albo oznajmia, że orzeczenie będzie ogłoszone w innym terminie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty posiedzenia Sądu.

§28

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący składu orzekającego i protokólant.

 

§29

Orzeczenie Sądu powinno zawierać:

 1. imiona i nazwiska członków składu orzekającego Sądu oraz protokólanta,
 2. dane personalne obu stron,
 3. odpis czynu zarzucanego obwinionemu oraz czynu przypisywanego,
 4. sentencję orzeczenia,
 5. uzasadnienie orzeczenia,
 6. podpisy członków składu orzekającego Sądu,
 7. pouczenie o odwołaniu w przypadku wykluczenia z ZPAL.

§30

Jeżeli orzeczenie wraz z uzasadnieniem nie jest ogłoszone w dniu rozprawy Sąd doręczy jego odpis wraz z uzasadnieniem stronom pismami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia.

 1. Postępowanie odwoławcze

§31

Obwinionemu przysługuje – w przypadku orzeczenia wykluczającego go z członkostwa ZPAL – odwołanie od orzeczenia Sądu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od chwili ogłoszenia orzeczenia albo od chwili doręczenia mu odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli orzeczenie było ogłoszone w ciągu 14 dni od posiedzenia Sądu.

§32

Odwołanie należy przesłać do ZPAL na adres Sądu. Odwołanie należy złożyć w 2 egzemplarzach, z których jeden Sąd przesyła stronie przeciwnej. Druga strona ma prawo złożyć w ciągu następnych 14 dni odpowiedź na odwołanie również w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz odpowiedzi na odwołanie Sąd przesyła odwołującemu się.

§33

Pełne akta sprawy wraz z odwołaniem i odpowiedzią na odwołanie Sąd przedstawia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu.

 1. Postępowanie końcowe

§34

Zarząd ZPAL wykonuje orzeczenia Sądu.

§35

W przypadku orzeczenia kary upomnienia lub nagany członek ZPAL może zwrócić się po upływie 2 lat od daty orzeczenia Sądu o zatarcie tej kary. W sprawie tej Sąd orzeka na posiedzeniu niejawnym bez wzywania zainteresowanych stron.

§36

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 


 

Regulamin

Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL

uchwlony przez XIX Walne Zgromadzenie Członków ZPAL w dniu 24 czerwca 2017 r., Mąchocice Kapitulne (zmiany: XX Walne Zgromadzenie, 10 grudnia 2022 r. Warszawa)

§1

Komisja Kwalifikacyjna ZPAL działa na podstawie Statutu ZPAL oraz uchwalonego przez XIX Walne Zgromadzenie  niniejszego regulaminu.

§2

Regulamin określa zasady i tryb działania Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL, zwanej dalej „Komisją”.

§3

 1. Komisja składa się z 3 członków. Członkowie Komisji ze swego grona wybierają przewodniczącego i jego zastępcę.
 2. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie innych władz ZPAL.

§4

 1. Zebranie konstytuujące powinno być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty Walnego Zgromadzenia na wniosek osoby, która uzyskała największą liczbę głosów.
 2. O wyborze przewodniczącego, jego zastępcy lub o zmianach w swoim składzie Komisja zawiadamia Zarząd na piśmie w terminie 7 dni od daty podjęcia tej decyzji.

§5

Uzupełnianie składu Komisji w trakcie kadencji następuje zgodnie z & 20, ustęp 3 statutu ZPAL.

§6

 1. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 2. W razie nieobecności przewodniczącego jego funkcję wykonuje zastępca przewodniczącego.

§7

Komisja jest zwoływana na wniosek Zarządu przez przewodniczącego lub jego zastępcę w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§8

Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. Przy równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. W posiedzeniach Komisji mogą brać udział osoby w charakterze konsultantów, jednak tylko z głosem doradczym.

§9

Komisja działa jako organ doradczy Zarządu.

§10

Komisja wydaje pisemne orzeczenia stanowiące dla Zarządu podstawę do decyzji o ewentualne przyjęcie do ZPAL lub przekwalifikowanie i zaszeregowanie do następujących kategorii:

 1. Członek kandydat
 2. Członek zwyczajny.

§11

Komisja przedkłada Zarządowi na piśmie ocenę prac osób ubiegających się o przyjęcie do ZPAL na członka kandydata lub przekwalifikowanie na członka zwyczajnego. Ocena powinna zawierać następujące dane:

 1. Staż pracy i stopień przygotowania do zawodu
 2. Wykaz błędów stylistycznych, technicznych i dźwiękowych w przedłożonych instrumentach lub smyczkach
 3. Ogólną ocenę lutniczą – w punktach
 4. Ogólną ocenę dźwiękową – w punktach
 5. Opinię o indywidualności artystycznej instrumentów (smyczków)
 6. Uwagi dodatkowe
 7. Wniosek Komisji.

§12

Orzeczenia Komisji są przedstawiane Zarządowi w formie protokółu podpisanego przez przewodniczącego posiedzenia i protokólanta.

§13

Lutnicy praktycy ubiegający się o stopień członka kandydata ZPAL obowiązani są do przedłożenia Komisji następujących dokumentów i prac:

 1. Deklarację na obowiązującym formularzu
 2. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem działalności lutniczej
 3. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
 4. Absolwent średniej szkoły lutniczej lub studiów licencjackich w specjalności lutnictwo – dokument stwierdzający ukończenie szkoły lutniczej lub studiów licencjackich.
 5. Jeżeli ubiegający się o przyjęcie na członka kandydata ZPAL nie ukończył szkoły lutniczej lub studiów licencjackich – 2 instrumenty lutnicze (smyczkowe lub szarpane) lub 1 instrument lutniczy i 2 smyczki. W przypadku instrumentów nietypowych lub kopii wymagana jest dokumentacja, na podstawie której instrument  został zbudowany
 6. Opinie 2 członków wprowadzających (zgodnie z  18, 19 i 20) niniejszego regulaminu).

§14

Lutnicy praktycy ubiegający się o stopień członka zwyczajnego ZPAL powinni przedłożyć Komisji:

 1. Podanie z wyszczególnieniem dotychczasowej działalności twórczej
 2. 2 instrumenty lutnicze (różne, jeżeli ubiegając się o stopień członka kandydata przedłożono instrumenty tego samego rodzaju) lub 1 instrument lutniczy i 2 smyczki albo  4 smyczki (w tym 3 do różnego rodzaju instrumentów) lub 1 instrument lutniczy oraz 1 instrument lutniczy wraz z dokumentacją opisowo-zdjęciową, na którym lutnik dokonał dużej konserwacji lub rekonstrukcji tego instrumentu.

§15

 1. Członkom kandydatom przysługuje prawo ubiegania się o przekwalifikowanie na członka zwyczajnego ZPAL o ile ich dorobek twórczy wzrósł od ostatniej kwalifikacji, nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach od chwili przyjęcia do ZPAL, lecz nie później niż do 3 lat.
 2. Komisja może, z pominięciem procedury przewidzianej w § 14, pkt. 2, na wniosek zainteresowanego zgłosić Zarządowi wniosek o przekwalifikowanie członka kandydata na członka zwyczajnego ZPAL w przypadku gdy:
 • na międzynarodowym konkursie lutniczym instrument lub smyczek członka kandydata został zakwalifikowany do finału,
 • na ogólnopolskim konkursie lutniczym instrument lub smyczek członka kandydata zdobył nagrodę regulaminową.

§16

 1. Członkiem zwyczajnym – z pominięciem okresu kandydackiego – może zostać lutnik legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich w specjalności lutnictwo.
 2. Członkiem zwyczajnym – z pominięciem okresu kandydackiego – może zostać lutnik cudzoziemiec, który w momencie ubiegania się o członkostwo ZPAL jest członkiem zwyczajnym zagranicznej organizacji lutniczej.
 3. Członkiem zwyczajnym – z pominięciem okresu kandydackiego – może zostać osoba legitymująca się bogatym dorobkiem naukowym z zakresu lutnictwa lub ogólną działalnością i osiągnięciami mającymi wpływ na rozwój lutnictwa artystycznego.
 4. Członkiem zwyczajnym – z pominięciem okresu kandydackiego – może zostać lutnik, który ubiegając się o stopień członka kandydata przedstawi instrumenty, które wyróżniają się wybitnymi  walorami lutniczymi i dźwiękowymi.
 5. Członkiem zwyczajnym – z pominięciem okresu kandydackiego – może zostać lutnik, którego:
 • na międzynarodowym konkursie lutniczym instrument lub smyczek został zakwalifikowany do finału,
 • na ogólnopolskim konkursie lutniczym instrument lub smyczek zdobył nagrodę regulaminową.

§17

Osoby wymienione w § 16 zobowiązane są przedłożyć Komisji:

 1. Deklarację na obowiązującym formularzu,
 2. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem działalności w zakresie lutnictwa
 3. 2 fotografie o wymiarach 35 x 45 mm
 4. Lutnicy wymienieni w & 16 pkt. 1 – uwierzytelniony odpis lub potwierdzoną w Biurze ZPAL kopię dyplomu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra w specjalności lutnictwo
 5. Lutnicy zagraniczni wymienieni w & 16 pkt. 2 – uwierzytelniony odpis lub potwierdzoną w Biurze ZPAL kopię dokumentu stwierdzającego ukończenie szkoły lutniczej lub co najmniej dwuletnią praktykę zawodową oraz kserokopię legitymacji członkowskiej, potwierdzającej przynależność do  zagranicznej organizacji lutniczej
 6. Osoby wymienione w 16 pkt 3 – wykaz prac naukowych z zakresu lutnictwa lub opis działalności i osiągnięć mających wpływ na rozwój lutnictwa
 7. Osoby wymienione w 16 pkt. 5. 1) i 2) – uwierzytelniony odpis lub potwierdzoną w Biurze ZPAL kopię dyplomu stwierdzającego zakwalifikowanie do finału konkursu międzynarodowego lub uzyskanie nagrody na konkursie ogólnopolskim
 8. Rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

§18

Członkami wprowadzającymi dla lutników praktyków muszą być dwaj członkowie zwyczajni ZPAL (praktycy), którzy przez co najmniej 2 lata obserwowali działalność lutniczą osoby ubiegającej się o stopień członka kandydata.

§19

Członkami wprowadzającymi nie mogą być:

 1. Członkowie kandydaci ZPAL,
 2. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej,
 3. Członkowie zwyczajni ZPAL, pozostający w stosunku rodzinnym do osób ubiegających się o stopień członka kandydata ZPAL.

§20

Członkowie wprowadzający powinni nadesłać do Komisji pisemną opinię o kandydacie na członka ZPAL. Opinia taka powinna zawierać:

 1. Dane o jego sylwetce etycznej,
 2. Dane o predyspozycjach i przydatności w zawodzie.

Wystawienie opinii jest równoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za wprowadzaną osobę.

§21

Każdemu ubiegającemu się o przyjęcie do ZPAL a nie przyjętemu do ZPAL – przysługuje prawo ponownego ubiegania się o przyjęcie, o ile jego dorobek twórczy wzrósł dostatecznie lub ustąpiły inne przyczyny uniemożliwiające poprzednie zakwalifikowanie. W przypadku ponownego ubiegania się o stopień członka kandydata ZPAL przez osobę, która nie ukończyła szkoły lutniczej możliwe jest pominięcie procedury określonej w § 13, pkt. 6 b).  Liczbę instrumentów lub smyczków, które należy przedłożyć Komisji do oceny określa  Zarząd ZPAL.

§22

O uwagach Komisji dotyczących oceny przedstawionych prac Zarząd zawiadamia zainteresowanego.

§23

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.


aktualizacja 31.10.2017