Statut


S t a t u t
Związku Polskich Artystów Lutników „ZPAL”
uchwalony przez XIX Walne Zgromadzenie Członków ZPAL 24.06.2017 r., Mąchocice Kapitulne
(tekst jednolity)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Związek Polskich Artystów Lutników, zwany dalej ZPAL, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby pracujące twórczo w dziedzinie lutnictwa artystycznego.
2. ZPAL posiada osobowość prawną i działa na podstawie niniejszego statutu, w ramach obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. Z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zmianami ) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami).
3. ZPAL jest kontynuacją zarejestrowanego w dniu 26 lutego 1954 r. Stowarzyszenia Polskich Artystów Lutników.

§ 2

ZPAL może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

ZPAL swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych ZPAL może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 4

Siedzibą władz ZPAL jest Warszawa.

§ 5

Nazwa Związek Polskich Artystów Lutników oraz znak ZPAL są prawnie zastrzeżone.

§ 6

1. ZPAL opiera działalność na pracy społecznej swoich członków.
2. Do prowadzenia swych spraw ZPAL może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3. W związku z pełnioną funkcją członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
4. W umowach między ZPAL a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim ZPAL reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu.

§ 7

ZPAL może być członkiem organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych, o ile przynależność do nich jest zgodna z celami ZPAL.

Rozdział II
Cele i sposoby działania

§ 8

Celem ZPAL jest:
1. Podejmowanie działań zmierzających do rozwoju lutnictwa artystycznego w Polsce.
2. Podnoszenie poziomu lutnictwa artystycznego.
3. Ochrona materialnych i zawodowych interesów członków ZPAL.
4. Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
5. Upowszechnianie polskiej sztuki lutniczej w kraju i za granicą.
6. Wspieranie polskiego artystycznego środowiska muzycznego.
7. Reprezentowanie interesów zbiorowych członków ZPAL wobec organów władzy publicznej.

§ 9

ZPAL realizuje swoje cele poprzez:
1. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi i instytucjami kultury oraz innymi stowarzyszeniami twórczymi i organizacjami społecznymi.
2. Współpracę z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie zawodowym.
3. Promocję polskiej sztuki lutniczej, m. in. poprzez organizowanie konkursów, wystaw, sympozjów i innych imprez lutniczych.
4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków poprzez organizowanie seminariów, kursów i innych akcji szkoleniowych oraz prowadzenie specjalistycznej biblioteki.
5. Organizowanie i wspieranie różnych form współpracy i wzajemnej pomocy koleżeńskiej.
6. Zapewnienie pomocy prawnej i doradczej członkom ZPAL związanej z ich twórczością, wykonywaniem zawodu i sprawami bytowymi.

7. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków finansowych na realizację celów statutowych. Zakres działalności gospodarczej ZPAL w szczególności obejmuje (przedmiot działalności wg PKD):
1) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach -47.59.Z
2) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z
3) Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.63.Z
4) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.78.Z
5) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.79.Z
6) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – 47.91.Z
7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.99.Z .
8) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia – 33.19.Z
9) Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 95.29.Z.
10) Wydawanie książek – 58.11.Z
11) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
12) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z
13) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego – 77.29.Z
14) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
15) Pozostała działalność wspierająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z
16) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
17) Działalność wspierająca edukację – 85.60.Z
18) Artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z
19) Działalność obiektów kulturalnych – 90.04.Z
20) Działalność bibliotek – 91.01.A
21) Działalność archiwów – 91.01.B
22) Działalność muzeów – 91.02.Z
8. Udostępnianie dzieł lutniczych i literatury fachowej artystom muzykom, studentom i uczniom szkół
muzycznych oraz pracownikom nauki.
9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów ZPAL.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie ZPAL dzielą się na:
1) członków kandydatów
2) członków zwyczajnych
3) członków honorowych
4) członków wspierających.

§ 11

Członkiem kandydatem i członkiem zwyczajnym może zostać osoba pełnoletnia, obywatelstwa polskiego albo pochodzenia polskiego, zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą lub cudzoziemiec zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej lub niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy pracują twórczo w dziedzinie lutnictwa, uznają statut ZPAL a ponadto spełnią warunki określone w § 12 i § 13.

§ 12

Członkiem kandydatem może zostać lutnik posiadający co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w dziedzinie lutnictwa lub ukończoną szkołę lutniczą a ponadto powinien spełnić kryteria określone w regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może zostać kandydat, który po upływie co najmniej 6 miesięcy lecz nie później niż 3 lata od chwili przyjęcia do ZPAL spełni kryteria określone w regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.
2. Zarząd może przedłużyć okres kandydacki, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, jeżeli członek kandydat z ważnych przyczyn nie mógł spełnić kryteriów określonych w regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej w zasadniczym okresie kandydackim.
3. Członkiem zwyczajnym – z pominięciem członkostwa kandydackiego – może zostać:
1) lutnik, który spełni kryteria określone w regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL,
2) inna osoba legitymująca się bogatym dorobkiem naukowym z zakresu lutnictwa lub ogólną działalnością i osiągnięciami mającymi wpływ na rozwój lutnictwa artystycznego, która spełni kryteria określone w regulaminie Komisji Kwalifikacyjnej ZPAL.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu może nadać godność członka honorowego: 1) członkowi zwyczajnemu ZPAL w uznaniu jego dorobku twórczego lub za szczególne zasługi dla ZPAL. 2) osobie nie będącej członkiem zwyczajnym ZPAL, szczególnie zasłużonej dla ZPAL.
2. Członkiem honorowym może zostać również obywatel państwa obcego.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
4. Walne Zgromadzenie może pozbawić godności członka honorowego, szczególnie w przypadku działania wbrew celom i zadaniom ZPAL lub w przypadku utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

§ 15

1. Osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne, mogą zostać członkami wspierającymi ZPAL poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi, który podejmie w tej kwestii stosowną decyzję.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania ZPAL członkowie wspierający ustalają z Zarządem.
4. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i posiedzeniach organów statutowych ZPAL.

§ 16

Do praw i obowiązków członka ZPAL należy:
1. Współdziałania w realizacji celów i zadań ZPAL.
2. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz ZPAL.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Aktywny udział w działalności ZPAL, w szczególności w jego życiu społeczno-organizacyjnym, w wystawach, konkursach, seminariach i innych akcjach organizowanych przez ZPAL.
5. Przestrzeganie norm etyki zawodowej i zasad koleżeńskich.

§ 17

1. Członkom zwyczajnym przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz ZPAL.
2. Członkom kandydatom nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz ZPAL.
3. Osoby posiadające godność członka honorowego mogą korzystać z wszelkich uprawnień jakie daje członkostwo zwyczajne ZPAL, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz ZPAL, chyba że członek honorowy posiada równocześnie członkostwo zwyczajne.

§ 18

1. Członkostwo ZPAL wygasa poprzez:
1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2) wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego ZPAL,
3) wykluczenie przez Zarząd ZPAL w przypadku:
a) utraty przez członka praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu
powszechnego,
b) zalegania z opłacaniem składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
c) nie spełnienia warunków określonych w § 13 statutu ZPAL.
4) śmierć członka.
2. W przypadku wykluczenia za niepłacenie składek członkowskich osobie wykluczonej z grona członków ZPAL przysługuje prawo wystąpienia do najbliższego Walnego Zgromadzenia o przywrócenie członkostwa. Walne Zgromadzenie może uwarunkować przywrócenie członkostwa zapłaceniem zaległych składek.

Rozdział IV
Władze ZPAL

§ 19

1. Władzami ZPAL są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeńskich,
2. Przy Zarządzie działa Komisja Kwalifikacyjna.

§ 20

1. Kadencja wszystkich władz ZPAL oraz Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.
2. Władze ZPAL wymienione w § 19, ust. 1, pkt. 2, 3 i 4 oraz Komisja Kwalifikacyjna składają sprawozdania ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania z pełnionych funkcji członków władz oraz członków Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje tym organom prawo dokooptowania osób, które w wyborach uzyskały w kolejności największą ilość głosów i nie zostały wybrane do tych organów, a po wyczerpaniu tej możliwości – osób nie pochodzących z wyboru.

§ 21

1. Mandat członka władz lub członka Komisji Kwalifikacyjnej wygasa w przypadku:
1) skreślenia z listy członków,
2) zrzeczenia się mandatu,
3) wystąpienia obiektywnych okoliczności uniemożliwiających pełnienie funkcji.
2. Wybrani członkowie władz ZPAL i członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mogą być odwołani
z zajmowanych funkcji przed upływem kadencji w przypadku nie wypełniania swych
obowiązków lub naruszania postanowień statutu i obowiązujących uchwał ZPAL.
3. Członkowie władz ZPAL i członkowie Komisji Kwalifikacyjnej mogą być również odwołani
z pełnionych funkcji w przypadku jeżeli:
1) bez usprawiedliwienia nie uczestniczą w trzech kolejnych posiedzeniach danego organu,
2) bez ważnych przyczyn co najmniej przez sześć miesięcy nie biorą udziału w powierzonych im pracach danego organu.
4. Wygaśnięcie mandatu stwierdza oraz podejmuje decyzję o odwołaniu członka władz i członka Komisji
Kwalifikacyjnej z pełnionych funkcji – organ tych władz, w skład którego wchodzi ta osoba. W przy-
padkach spornych decyzję podejmuje Sąd Koleżeński, do którego zainteresowanemu przysługuje
odwołanie.

§ 22

Uchwały władz ZPAL, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

Rozdział V
Walne Zgromadzenie

§ 23

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej ZPAL.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Kwalifikacyjnej.
3. Udzielanie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór (w tajnym głosowaniu) prezesa, pozostałych członków i zastępców członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Kwalifikacyjnej.
5. Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie, przy obecności co najmniej połowy członków w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych w drugim terminie, kwalifikowaną większością głosów 50% plus jeden głos. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów odbywa się kolejna tura głosowania, do której staje dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów. Prezesem zostaje kandydat, który uzyskał 50% głosów plus jeden głos. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów – wybory rozpoczynają się od początku.
6. Uchwalanie zmian statutu.
7. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
9. Nadawanie z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu godności członka honorowego.
10. Uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz Komisji Kwalifikacyjnej.
11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu ZPAL i sposobie przeprowadzenia jego likwidacji.

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 4 lata i odbywa się w pierwszym półroczu.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów:
1) w pierwszym terminie – przy obecności co najmniej ½ liczby uprawnionych do głosowania,
2) w drugim terminie – bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 27

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków ZPAL.
2. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien być złożony na piśmie do Zarządu oraz powinien zawierać proponowany porządek dzienny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 28

O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia członkowie powinni być powiadomieni na piśmie lub za potwierdzeniem odbioru pocztą elektroniczną z miesięcznym wyprzedzeniem.

Rozdział VI
Zarząd ZPAL

§ 29

1. Zarząd składa się z 4 członków: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Przy konstytuowaniu się Zarządu prezes wskazuje kandydata na wiceprezesa.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania z funkcji prezesa przed upływem kadencji jego funkcję przejmuje wiceprezes a Zarząd konstytuuje się zgodnie z § 29, ustęp 1 i 2.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
6. Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 30

Do kompetencji Zarządu należy:
1. Kierowanie działalnością ZPAL zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia.
2. Reprezentowanie ZPAL na zewnątrz.
3. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia członków kandydatów, przedłużenia okresu kandydackiego oraz przekwalifikowania na członków zwyczajnych.
4. Podejmowanie uchwał o skreślaniu członków ZPAL.
5. Zgłaszanie wniosków do Walnego Zgromadzenia o nadanie lub pozbawianie godności członka honorowego ZPAL.
6. Podejmowanie decyzji w sprawie przynależności ZPAL do organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
7. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia lub ustania członkostwa wspierającego.
8. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
9. Zarządzanie majątkiem i funduszami ZPAL.
10. Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
11. Powoływanie jury konkursów lutniczych.
12. Powoływanie komisji do realizowania poszczególnych zagadnień w ramach działalności ZPAL oraz nadzorowanie ich działalności i uzgadniania planów ich pracy.
13. Podejmowanie decyzji w sprawie współpracy z innymi organizacjami i osobami prawnymi.
14. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.
15. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszelkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i innych władz ZPAL.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie innych władz ZPAL.
3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrola realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Kontrola, co najmniej dwa razy w roku, całokształtu działalności ZPAL, ze szczególnym uwzględ-nieniem działalności finansowo-gospodarczej.
3. Wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Występowanie na Walnym Zgromadzeniu z wnioskiem o udzielanie absolutorium dla Zarządu.

§ 33

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może w razie potrzeby zaprosić rzeczoznawców do prac w Komisji.

Rozdział VIII
Sąd Koleżeński

§ 34

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2.Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach ZPAL.

§ 35

Do kompetencji Sądu koleżeńskiego należy rozpatrywanie:
1. Sporów między członkami ZPAL, wynikłych na tle wykonywania zawodu.
2. Sporów dotyczących naruszenia zasad etyki zawodowej i koleżeńskiej.
3. Spraw dotyczących działania na szkodę ZPAL.

§ 36

Sąd Koleżeński może oraz jedną z następujących kar:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka na okres 2 lat,
4) wykluczenie z ZPAL.

§ 37

1. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego nie przysługuje odwołanie.
2. Wyjątek stanowi orzeczenie o wykluczeniu z ZPAL, od którego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim ustala regulamin Sądu Koleżeńskiego uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział IX
Komisja Kwalifikacyjna

§ 38

1. Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Komisja działa jako organ doradczy Zarządu.
3. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub jego zastępca na wniosek Zarządu.

§ 39

Do kompetencji Komisji Kwalifikacyjnej należy ocena prac przedłożonych przez osoby ubiegające się o przyjęcie do ZPAL na członka kandydata lub przekwalifikowanie na członka zwyczajnego ZPAL.

§ 40

Szczegółowy tryb działania Komisji Kwalifikacyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział X
Majątek ZPAL

§ 41

ZPAL może posiadać majątek ruchomy i nieruchomy, zawierać wszelkiego rodzaju umowy zgodnie z celami ZPAL i obowiązującym prawem, przyjmować zapisy, darowizny, dotacje i subwencje.

§ 42

1. Na fundusze ZPAL składają się:
1) składki członkowskie i inne opłaty członkowskie
2) dotacje , subwencje, sponsoring
3) darowizny, zapisy,
4) odsetki od depozytów kapitałowych i inne wpływy,
5) wpływy z majątku ruchomego ZPAL,
6) świadczenia członków wspierających,
7) środki publiczne,
8) wpływy z działalności gospodarczej.
2. Funduszami i majątkiem ZPAL zarządza Zarząd.
3. Dla ważności oświadczeń woli składanych przez Zarząd wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa i skarbnika albo osób upoważnionych uchwałą Zarządu.

Rozdział XI
Zmiana statutu i rozwiązanie ZPAL

§ 43

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 44

Uchwałę o rozwiązaniu ZPAL podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków zwyczajnych ZPAL.

§ 45

Uchwała o rozwiązaniu ZPAL określa sposób likwidacji ZPAL oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 46

Projekt uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania ZPAL członkowie powinni otrzymać na piśmie najpóźniej na miesiąc przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.

Rozdział XII
Przepisy przejściowe

§ 47

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po ich uchwaleniu przez Walne Zgromadzenie Członków ZPAL oraz prawomocnym wpisie do rejestru sądowego.